top of page

AVG / Privacy Beleid

Gecontroleerd door Stichting AVG OK

Algemene Voorwaarden van CultuurPerron

KVK: 5618 88 46

​​

Privacy
Stichting CultuurPerron vindt het belangrijk de privacy van onze relaties te respecteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In deze beleidsnotie wordt beschreven hoe wij dit doen.
Stichting CultuurPerron is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijken
De directie is eindverantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het privacy beleid. De controller is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen waardoor de privacy van onze relaties zeker wordt gesteld. De managers zorgen ervoor dat de administratieve medewerkers bekend zijn met de privacy verklaring en met de wijze waarop er met de persoonsgegevens moet worden omgegaan.

Persoonsgegevens
Stichting CultuurPerron verwerkt persoonsgegevens indien er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens op een andere wijze relevant zijn en om die reden aan ons worden verstrekt.

De persoonsgegevens in kwestie zijn:
- NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
Deze zijn openbaar.
- Telefoonnummer en e-mailadres
Deze zijn niet openbaar
- Indien noodzakelijk voor correspondentie of transacties ook de aanspreektitel en het bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Op onze mediakanalen worden uitingen van Stichting CultuurPerron verspreid die informatie over het cursusaanbod, nieuwsberichten, activiteiten en beeld en geluidsfragmenten kunnen bevatten. Wij trachtten hierbij geen persoonlijke gegevens te vermelden en zijn voorzichtig met onze berichtgeving. Helaas kunnen wij niet controleren of onze mediakanalen bezocht worden door bezoekers jonger dan 16 jaar teneinde te verhinderen dat er op een of andere manier ongewild via derden informatie verzameld zou kunnen worden over de mediabezoeker. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en indien er een vermoeden is van gegevensverzameling zonder toestemming, dit direct te melden bij onze Stichting via info@ cultuurperron.nl met als onderwerp “privacy”.

Doelen tot persoonsgegevens verwerking
Stichting CultuurPerron verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Indien dit wettelijk verplicht is m.b.t. belastingaangifte of anderzijds
- Om goederen en diensten af te leveren
- De bereikbaarheid van onze relaties i.v.m. onze dienstverlening
- Het verzenden van nieuwsbrieven of andere informatie
- Het afhandelen van betalingen

Toegang tot persoonsgegevens
Stichting CultuurPerron kan persoonsgegevens van relaties onderling uitwisselen indien hier voor de dienstverlening reden toe is. Stichting CultuurPerron verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting CultuurPerron neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting CultuurPerron bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Indien een relatie of dienst wordt beëindigd worden de persoonlijke gegevens die verwijderd kunnen worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Indien het zaken die een bewaartermijn hebben betreft zoals belastingen, dan wordt de bewaartermijn gehanteerd die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting CultuurPerron deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende relatie. Deze derden zijn verplicht de persoonsgegevens van onze relatie met dezelfde privacy regeling te behandelen als wij. Stichting CultuurPerron blijft hierin eindverantwoordelijk.

Cookies
Stichting CultuurPerron gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een enkele analytische cookie wordt enkel toegepast indien deze geen inbreuk maakt op de privacy van online bezoekers.

Gegevens inzage, aanpassingen of verwijderen van gegevens
De relaties van Stichting CultuurPerron hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan middels het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De relatie kan hiertoe het computerbestand met betreffende persoonsgegevens opvragen bij Stichting CultuurPerron via info@ cultuurperron.nl. Ook hebben de relaties het recht om eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stichting CultuurPerron.
Dit kan ook middels een mail naar info@ cultuurperron.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek terecht is, vragen wij om een kopie paspoort mee te zenden waarin het BSN nummer en het paspoortnummer zijn afgedekt of onleesbaar zijn gemaakt. Dit uiteraard weer ter bescherming van de privacy.

Meld misbruik
Stichting CultuurPerron neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt u dit dan alstublieft zo snel mogelijk via info@ cultuurperron.nl

Uiteraard hopen wij dat wij de persoonsgegevens van onze relaties voldoende beschermen en dat wij discreet genoeg zijn in onze werkwijze. Mocht u desalniettemin ontevreden zijn en komen we er onderling niet uit, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact gegevens:

Stichting CultuurPerron
Wijngaard 8
6017 AG Thorn

info@ cultuurperron.nl
0475-561946


Gecontroleerd door Stichting AVG OK: www.stichting-avg.nl

bottom of page