top of page

Algemene Voorwaarden


Deze zijn van toepassing op al onze diensten:

- Instrumentale lessen, zanglessen en MusicBase

- Groepscursussen: Berend Botje voor peuters, Kortjakje voor kleuters, theoriecursussen en andere korte cursussen in groepsverband.

Inschrijven:

Inschrijven voor muziekles of een cursus is alleen mogelijk door het insturen van een online (her)inschrijfformulier. Bij minderjarigheid van de cursist wordt het inschrijfformulier ondertekend door ouder of voogd.

 

Verwerking gegevens:

Middels het invullen van het formulier met daarop de persoonlijke gegevens, geeft u toestemming aan CultuurPerron om deze te gebruiken voor berichtgeving en organisatorische werkzaamheden die nodig zijn om de cursus te kunnen bewerkstelligen. Daartoe behoort ook het verstrekken van uw gegevens aan de docent die de cursus zal geven en eventueel de vereniging waarbij de cursist is aangesloten.

 

Start Cursus:

Indien de belangstelling voor een bepaalde groepscursus onvoldoende is, en/of indien het niet lukt om tussen docent en cursist overeenstemming te bereiken over het lesmoment, behoudt CultuurPerron zich het recht voor om de cursus te annuleren. Reeds betaalde (cursus)gelden voor niet ontvangen lessen worden gerestitueerd.

De lestijden/lesdagen kunnen door de organisatie worden aangepast indien hiertoe dringende redenen zijn, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal cursisten of wijziging van docent.

 

Proefperiode en betalingsplicht:

Voor volledige en halve muziekcursussen hanteren we een proefperiode van 6 lessen. Indien je binnen deze proefperiode wil stoppen dien je je uiterlijk vóór de 7e les schriftelijk af te melden (kan per e-mail) bij onze administratie én de docent. Je betaalt dan alléén de gevolgde lessen.

Zonder tijdige afmelding verbind je je na de 6e les automatisch aan de betalingsverplichtingen voor de door jou aangevraagde lessen.

Voor lessen zonder subsidie en korte (kinder)cursussen geldt géén proefperiode.

Bij kortlopende cursussen is de proefperiode niet van toepassing


Bijzondere situaties:

- Cursisten waarvan bij de inschrijving reeds aannemelijk is dat zij vanaf de tweede helft van het cursusjaar vanwege studie geen les meer kunnen volgen, adviseren wij zich in te schrijven voor een halve cursus.
- Annuleren is mogelijk in geval van langdurige ziekte.

- In geval van verhuizing, waardoor het volgen van lessen niet meer mogelijk is, wordt in overleg een passende oplossing gezocht.

 

Volledige of korte cursussen:

Cursisten schrijven zich voor ieder cursusjaar (opnieuw) in. De huidige cursisten worden bij tijdige inschrijving met voorrang geplaatst. De inschrijving wordt definitief als men een bevestiging van plaatsing heeft ontvangen of als de docent persoonlijk contact heeft opgenomen over de lestijd. Inschrijven voor een halve/korte cursus is mogelijk, indien dit vóóraf bij inschrijving vermeld wordt (bij bijzonderheden).

Tussentijds inschrijven:

Je kunt gedurende het jaar starten met individuele lessen. Ook dan is de proefperiode van toepassing. Nieuwe groepen starten alleen bij voldoende deelname. Instappen in een lopende groepscursus is alleen mogelijk in overleg met de docent.

Overzicht cursusjaar:

Voor Beek, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Sittard-Geleen loopt het cursusjaar van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
Voor Peel en Maas loopt het cursusjaar van 1 augustus t/m 31 juli (schooljaar).

Tarieven instrumentale lessen:

Er gelden verschillende tarieven per gemeente. Deze tarieven staan vermeld op de website onder TARIEVEN.

Betaling cursusgeld:

De inschrijving geldt als betalingsverplichting. U ontvangt een factuur voor de aangevraagde lessen. De betalingsplichtige heeft de keuze uit de 3 onderstaande betalingsmogelijkheden:

1: Automatische incasso in 1 termijn.

2: Zelf overmaken van het gehele bedrag binnen 30 dagen.

3: Automatische incasso in 4 termijnen, alleen voor volledige instrumentale cursussen:
  - Beek, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Sittard-Geleen:
      februari, mei, augustus, oktober;
    - Peel & Maas: oktober, december, februari, april.

 

Voor korte/halve cursussen kan een afwijkend aantal termijnen en incassomomenten worden toegepast.

Automatische Incasso:

U verstrekt Stichting CultuurPerron bij inschrijving een machtiging tot automatische incasso. Ons kenmerk incassant is: NL97ZZZ561888460000

Zelf overmaken:

Het volledige cursusgeld dient overgemaakt te worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur t.n.v. Stichting CultuurPerron, IBAN nummer NL83 RABO 0171 9365 90 onder vermelding van debiteur- en factuurnummer. 

 

Overschrijding betalingstermijn:

U ontvangt 2 weken na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering. Deze herinnerings-factuur dient binnen twee weken na dagtekening betaald te worden.

​Als de betaling na herhaalde oproepen niet voldaan wordt, heeft de cursist geen recht meer op les.

 

Gezinskorting:

Indien er minstens 3 leden uit het gezin een volledige gesubsidieerde instrumentale cursus volgen via CultuurPerron, krijgt men 25% korting op het cursusgeld vanaf het 3e gezinslid.

Bij Berendbotje en Kortjakje geldt een korting van 10% vanaf het 2e gezinslid.

Materialen en leermiddelen:

In de cursusprijs van instrumentale lessen zijn kosten voor materialen en leermiddelen niet inbegrepen. Voor een aantal cursussen is aanschaf van materialen en leermiddelen via CultuurPerron mogelijk.

Bij de kortlopende cursussen zijn de lesmaterialen doorgaans inbegrepen in de cursusprijs. Zie hiervoor de tarievenpagina op de website.

 

​Uitvallen van lessen wegens langdurige ziekte of overmacht:

Als vanuit CultuurPerron meer dan 4 lessen niet zijn doorgegaan, volgt restitutie van de niet gegeven lessen aan het einde van het cursusjaar.

Lesverzuim:

De cursist is verplicht om op tijd in de les aanwezig te zijn. Indien de cursist de geplande les niet kan volgen, dient dat tijdig kenbaar te worden gemaakt bij de betreffende docent. Bij lesverzuim van de cursist is de docent niet verplicht de les in te halen. Er kan ook geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

Absentie:

De docent is gerechtigd de aan- en afwezigheid van de cursist bij te houden in een daarvoor ingericht systeem.

Wijzigingen in persoonlijke gegevens:

Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen dient u dit zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk aan ons door te geven.

Privacy statement:

Indien een cursist bij een vereniging aangesloten is, zal er informatie uitgewisseld (kunnen) worden tussen docent, vereniging en CultuurPerron. Het betreft o.a. gegevens als resultaten van theorie- en praktijkexamens, rapporten en algemene ontwikkeling en prestaties gedurende het cursusjaar. CultuurPerron behoudt zich het recht voor om cursisten en diens ouders/verzorgers te informeren over zaken aangaande de afgenomen cursus.


Bekijk de volledige PRIVACY VERKLARING >

Klachtenregeling:

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat te laten weten. U kunt onze klachtenregeling en bijbehorend klachtenformulier per mail opvragen of reageren middels ons contactformulier.

Contactgegevens:

CultuurPerron
Wijngaard 8
6017 AG Thorn
0475-561946

KVK: 56188846

BTW: 8520.12.196 B01

IBAN: NL83 RABO 0171 9365 90

(Algemene voorwaarden 1 januari 2024)

bottom of page